تبلیغات
مبانی اطلاع رسانی(اینترنت) - دستوراالعمل استفاده از مركز اطلاعات علمی، اسناد و كتابخانه

دستوراالعمل استفاده از مركز اطلاعات علمی، اسناد و كتابخانه

 

ماده 1. هدف

       هدف از تهیه این دستورالعمل ، تدوین مقررات جهت ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی به کارکنان صنعت آب و برق، اعضاء هیات علمی، محققین و دانشجویان دانشگاهها و دیگر استفاده کنندگان در چارچوب ضوابطی است که در این دستورالعمل مقرر می گردد

ماده 2.  تعاریف

         وزارت/ سازمان: وزارت نیرو (حوزه ستادی)      

         مرکز: مرکز اطلاعات علمی، اسناد و کتابخانه

         مدرک: منظور از "مدرک" هر گونه مواد کتابخانه ای (فارسی و لاتین)، اعم از کتاب، گزارش های فنی و مهندسی، استانداردها، پایان نامه ها  نشریات ادواری، فیلم، مجموعه عکس یا اسلاید، نوار ویدئو، نرم افزارهای کامپیوتری، دیسک های نوری،(فارسی -لاتین) و مانند آن است، مشروط بر اینکه به نحوی سازمان دهی شده و در مجموعه کتابخانه قرار گرفته باشد.

        اسناد خاص: منظور کلیه مدارکی که دارای مهر محرمانه است.

        خدمات کتابخانه: شامل امانت مدارک: دسترسی به منابع کتابخانه، خدمات مرجع، استفاده از خدمات رایانه ای، خدمات سمعی و بصری، استفاده از فضای مطالعه، خدمات تکثیر، امانت بین کتابخانه ای، اشاعه اطلاعات گزینشی، و دیگر خدماتی که به این مرکز مربوط می شود.

ماده 3. شرایط استفاده کنندگان

گروههای زیر می توانند با رعایت مقررات از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

1.  تمام افراد اعم از اینكه کارمند وزارت نیرو باشند یا نباشند می توانند با رعایت مقررات از کتابخانه استفاده نمایند، ولی مدارک فقط به اعضاء امانت داده می شود.

2. افراد خارج از سازمان شامل:

Ø       دانشجویان با ارائه معر فی نامه و یا کارت دانشجویی معتبر

Ø       اعضاء هیئت علمی با ارائه کارت شناسائی

Ø       کارکنان شرکت های اقماری، مهندسین مشاور با ارائه معرفی نامه

  ماده 4. شرایط عضویت

گروه های زیر به عضویت کتابخانه پذیرفته می شوند.

1. کارکنان رسمی حوزه ستادی  با تکمیل فرم عضویت به انضمام یک قطعه عکس

2. کارمندان قراردادی با ارائه تصویر قرارداد و معرفی نامه از دفتر ذیربط به انضمام یک قطعه عکس

3. كارمندان قراردادی "انجام كار مشخص و پروژه ای" با ارائه تصویر قرارداد و معرفی نامه از دفتر ذیربط به انضمام یك قطعه عكس و ارائه كارت شناسائی معتبر

4. کلیه شرکت های تابعه و  وابسته با عضویت کتابدار شرکت مربوطه  ازخدمات کتابخانه ای می توانند بهره مند شوند

         تبصره 1- کلیه اعضاء موظفند هرگونه تغییر در وضعیت شغلی و یا سازمانی و یا نشانی خود را حداکثر ظرف مدت 2 هفته به اطلاع بخش میز امانت کتابخانه برسانند

  ماده 5 - مدت عضویت

کارکنان رسمی وزارت نیرو به طور دائم

کارکنان غیر رسمی وزارت نیرو تا پایان قرارداد  

 تبصره 2- کلیه اعضا موظفند در پایان خدمت اداری با این مرکز تسویه حساب نمایند.

 ماده 6- شرایط امانت

مدارک تنها با اعضاء امانت داده می شود

هر عضو می تواند در یک زمان حداکثر  3 مدرک بصورت امانت دریافت کنند.

       مدت امانت برای مدارک ( کتاب و گزارش ) دو هفته ( 14 روز ) و برای لوح فشرده و نوار ویدیویی و نوار کاست یک هفته ( 7 روز ) می باشد.

      امانت گیرنده می تواند مدت امانت را با اطلاع مسئول میز امانت(حضوری - تلفنی) ، تمدید نماید مشروط بر اینکه عضو دیگری، آن مدرک را رزرو نکرده باشد.

تبصره3- در موارد خاص امانت مدارک بیش از زمان تعیین شده و تعداد مقرر به تشخیص مسئول میز امانت و تایید رئیس کتابخانه حداکثر تا دوبرابر مدت امکانپذیر است.

    اگر مدرکی بیش از یک درخواست کننده داشته باشد کتابدار میز امانت می تواند مدت امانت آن مدرک را کاهش دهد

    اگر مدرک مورد نیاز در امانت عضو دیگری باشد می تواند ضمن هماهنگی با مسئول میز امانت در لیست رزرو قرار گیرد.

        تبصره 4-هرگاه در خواست کننده ظرف 48 ساعت پس از موعد مقرر برای گرفتن مدرک مراجعه نکند مسئول میز امانت می تواند مدرک را در اختیار در خواست کننده دیگری قرار دهد.

   منابع مرجع، واژه نامه ، مجموعه قوانین ، دایره المعارفها، پایان نامه ها، نقشه ها طرح های تحقیقاتی، و اسناد خاص امانت داده نمی شود.

   به منظور تسریع در کار استفاده کنندگان خدمات کپی از این منابع در اختیار آنان قرار داده می شود.

      تبصره 5 امانت مدارکی که نسخه های کافی در کتابخانه موجود باشد با پیشنهاد مسئول میز امانت  و تایید رئیس کتابخانه برای حداکثر 24 ساعت امکان پذیر است.

      تبصره 6 -  آخرین شماره نشریه های ادواری و بعضی از مدارک از ساعت 15 روز چهارشنبه تا ساعت 30/8 شنبه فقط به اعضاء امانت داده می شود.

     تبصره 7- مدارک جدیدی که وارد مجموعه کتابخانه می شود به مدت 7 روز به امانت داده نمی شود ولی اعضاء می توانند جهت امانت رزرو نمایند.

ماده 7 امانت بین کتابخانه ای

      در صورتیکه مدارک مورد نیاز کارشناسان و کارکنان وزارت نیرو در مرکز اطلاعات علمی ، اسناد و کتابخانه موجود نباشد مدارک مورد نیاز با استفاده از سیستم امانت بین کتابخانه ها از کتابخانه های داخل تهیه و در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده خواهد شد.

      تبصره 8-  امانت بین کتابخانه ای با توجه به دستورالعمل کتابخانه های عضو انجام خواهد گردید.

ماده 8- جریمه ها:

      اعضائی که مدارک امانت گرفته شده را در موعد مقرر چنانچه به مرکز تحویل ندهند یا آنها را مفقود کنند یا خسارتی جبران ناپذیر به آنها وارد نمایند به ترتیب زیر جریمه اخذ می شود.

 همچنین هر گاه امانت گیرنده، مدرکی را مفقودنماید، باید عین مدرک را جایگزین و بهای آماده سازی آن را بپردازد. در صورتی که امکان تهیه مدرک برای امانت گیرنده وجود نداشته باشد، ملزم است که بهای آن را به نرخ روز به اضافه بهای آماده سازی شده پرداخت نماید

     تبصره9- کلیه میزان خسارت وارده توسط مسئول فهرست نویسی و رئیس کتابخانه تعیین خواهد شد.

        * چنانچه متقاضی جهت کپی از مواد دیداری و شنیداری و پایگاه‌های اطلاعاتی  را بنماید. خدمات رایگان خواهد بود.

ماده 9 ساعت کار مرکز

      ساعت کار مرکز تابع ساعت کار وزارت نیرو است.

        تبصره10. ساعت کار کتابخانه ممکن است به تقاضای معاونت ها  و موافقت رئیس مرکز در صورت نیاز افزایش داده شود.

       تبصره11. هرگونه تغییر در ساعات کار یک هفته زودتر ، از طرف رئیس مرکز اعلام خواهد شد

   این دستورالعمل در 9ماده و11  تبصره تنظیم شده  است.


انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس